Concurs pentru suplinirea funcţiei vacante: Medic imagist-radiolog și tehnician

Publicat de Centrul Medical "Lacteia" pe

Denumirea poziției: Medic imagist-radiolog și tehnician imagist

Cerințe minime obligatorii:

1.studii superioare medicale sau medii speciale;

2.experienţă profesională în domeniu;

3.cetăţenia Republicii Moldova;

4.cunoaşterea limbii română scris și vorbit;

5.cunoașterea unei limbi străine prezintă un avantaj

6.capacitatea deplină de exerciţiu;

7.starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

8.cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);

9.capacităţi şi abilităţi de analiză, evaluare a politicilor şi de lucru în echipă.

10.îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

11.îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea postului scos la concurs

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs;

2.copia actului de identitate;

3.copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

4.copie conformă cu originalul a carnetului de muncă.

5.adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

6.curriculum vitae;

7.acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa info@lacteia.md

Notă:

Tipul job-ului: Full-Time, Part-Time

Competente:Imagistică dentară, tomografie tridimensională computerizată în stomatologie

Cerinte:
Experiență cel putin 1 an(dar nu este principial)
Posesor certificat de specializări in domeniu.

Categorii: Noutăți